Privacy policy

 

  1. Informacje ogólne

W niniejszym dokumencie przedstawiamy szczegółowe informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez Consdata Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz przepisami prawa obowiązującymi w Polsce w zakresie ochrony danych osobowych. 

  1. Administrator danych osobowych. Dane kontaktowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Consdata Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu adres: ul. Bolesława Krysiewicza 9/14, 61-825 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000846039, REGON: 634422180, NIP: 782-22-61-960 z kapitałem zakładowym w wysokości: 1.000.000,00 zł w całości wpłaconym (dalej „Consdata”, „Administrator”)

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres e-mail dane.osobowe@consdata.com lub pisemnie na adres Consdata wskazany powyżej.

  1. Podstawa prawna i cel przetwarzania.

Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na określonej przez obowiązujące przepisy podstawie prawnej tj. zgodnie z:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie Państwa zgody i w celu objętym tą zgodą wysyłamy Państwu drogą elektroniczną materiały edukacyjne, techniczne z branży informatycznej. W każdym czasie mogą Państwo zgodę wycofać i wypisać się z subskrypcji. Od chwili otrzymania przez nas takiego wniosku, nie będziemy już do Państwa wysyłać żadnych informacji.

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyłącznie na podstawie Państwa zgody prowadzimy rekrutacje na oferowane przez nas stanowisko (analizujemy Państwa aplikację wraz z CV, listem motywacyjnym), zarówno za pośrednictwem witryny https://www.consdata.com, portali społecznościowych jak i wybranych portali rekrutacyjnych.

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony na stronie internetowej formularz kontaktowy do nawiązania kontaktu z Consdata i udzielenia odpowiedzi na zapytanie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług; w zakresie danych podanych fakultatywnie tj. numer telefonu podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO – na tej podstawie Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji działań wykonywanych w celu zawarcia z Consdata umowy oraz w celu jej wykonania.

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO – na podstawie, którego przetwarzamy Państwa dane osobowe również w celu wypełnienia obowiązków prawnych np. wystawienia faktury oraz w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również w zakresie marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. ust. 1 lit. f RODO).

 

  1. Okres przetwarzania danych i uprawnienia, które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, jak i przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej przez Państwa zgody.

Przetwarzania dla celów rekrutacyjnych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko oraz w przypadku, gdy uzyskamy na to Państwa zgodę przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Jeśli pozyskamy od Państwa odrębną zgodę na wykorzystanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na te same lub inne stanowiska Państwa dane mogą być przechowywane przez okres trwania tych rekrutacji, jednakże nie dłużej niż 24 miesiące. Państwa zgoda może zostać odwołana w każdym czasie. W takiej sytuacji natychmiast przystąpimy do usunięcia Państwa danych osobowych z naszych baz.

Prosimy Państwa o szczegółowe zapoznanie się z treścią zgód i klauzul, które Państwu każdorazowo wskazujemy w związku z uruchamianiem poszczególnych procesów rekrutacyjnych.

Przetwarzanie dla celów realizacji umów

Państwa dane osobowe przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych jak i przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Przetwarzanie dla innych celów

Dane osobowe przetwarzane są w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Consdata S.A. będą przetwarzane przez cały okres utrzymywania z Państwem relacji biznesowych lub prowadzenia marketingu naszych usług lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody jesteście Państwo uprawnieni do wycofania takiej zgody w każdej chwili. Cofnięcie zgody na przetwarzanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do dnia cofnięcia zgody.

W każdym momencie mają Państwo prawo:

– dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania sprostowania danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia tych danych,

– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych,

W celu realizacji swoich praw prosimy o przekazanie nam stosownej korespondencji mailem na adres dane.osobowe@consdata.com lub pocztą tradycyjną na adres naszej spółki wskazany powyżej.

  1. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie (np. naszym podwykonawcom), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej na piśmie i wyłącznie na nasze polecenie.

  1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Consdatę S.A. danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzą Państwo, że naruszyliśmy Państwa prawa.

  1. Wykorzystanie „cookies” na naszych stronach internetowych

Pliki cookies są używane w celu zapewnienia użytkownikowi wygody korzystania ze strony oraz do zbierania ogólnych statystyk o sposobie używania strony przez użytkowników.

  1. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe

W celu zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych osobowych, a także zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem stosujemy niezbędne i wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne.
Stosujemy również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Państwa danych osobowych.

  1. Zmiany treści Polityki Prywatności

Treść niniejszej Polityki Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej.

  1. Kontakt z Consdata S.A.

Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na dane kontaktowe wskazane w pkt 2